dr Agnieszka Górka - Chowaniec

„… Ambicją jest bycie liderem w swojej branży i środowisku…”

Doktor Agnieszka Górka - Chowaniec jest absolwentką Wydziału Zarządzania Politechniki Śląskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz liczne kursy specjalistyczne. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Technik Technologii Żywienia, który łączy pasję z zakresu nauk o żywieniu z szeroko pojętym managementem. Autorka wielu krajowych i zagranicznych prac naukowych. Przewodnicząca i członek Komitetów Naukowych. Recenzent kilku monografii m.in. „Wybrane zagadnienia teorii i praktyki zarządzania w ochronie zdrowia” Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki. Wykładowca akademicki w  Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. Laureatka nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki za osiągnięcia dydaktyczne. Jej zainteresowania badawcze i naukowe skupiają na problemach zarządzania podmiotem gospodarczym (organizacją), w tym na zarządzaniu zasobami ludzkimi, metodach zarządzania, motywowaniu w organizacji. W ostatnim czasie obiektem jej zainteresowań badawczych jest rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem XXI wieku ze szczególnym uwzględnianiem podmiotów sektora żywieniowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Bierze czynny udział w licznych kursach i szkolenia nieustannie aktualizując i poszerzając posiadaną wiedzę.

Wybrane publikacje:

1. Górka, A. 2010; The theoretical aspects of organizations’ network management in the XXI century, [in:] Ekonomika a Manažment podnikov 2010, Zvolen, ISBN 978-80-228-2150-6, p. 213 - 220.

2. Górka, A. 2011; Conceptual approach to cooperation on the tourist market with a focus on the regions of high tourist attractiveness, [in:] Ekonomika a Manažment podnikov 2011, Zvolen, ISBN 978-80-228-2284-8 p. 84-91.

3. Górka A. 2011; Municipality as an administering body in concept of the local government, [in:] Regional Development Management and Administration: Concepts, Methods and Implementation, Opole, ISBN 978-83-62736-48-5 s. 169- 186.

4. Górka - Chowaniec A., 2016. „Pozaekonomiczne czynniki motywacji w przedsiębiorstwach sektora turystyki, Marketing i Rynek 3/2016. Uniwersytet Szczeciński., s. 190-200.

5. Górka - Chowaniec A., 2016. „Human Resources przedsiębiorstw sektora gastronomii” [w:] Współczesne problemy zarządzania, red. M.Smolarek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas 2016.

6. Górka - Chowaniec A., 2016. Product's elements and the satisfaction of the customer's needs in the hospitality sector, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 4, s. 285-296.

7. Górka - Chowaniec A., 2017. Partycypacja menedżera w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 1, s. 101-118.

8. Górka - Chowaniec A., 2017. Ścieżka kariery jako efektywne narzędzie motywowania przyszłej kadry menedżerskiej sektora gastronomii - przypadek rynku niemieckiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 12, Cęść I, Wyd. SAN, s. 365-378.