Regulamin

REGULAMIN SZKOLENIA STACJONARNEGO

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie pełnej wpłaty nie później niż 3 dni przed planowaną datą szkolenia na wskazane przez organizatora konto bankowe (datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia na rachunek bankowy organizatora).

2. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po tym czasie organizator zastrzega sobie prawo do pobrania 50% ceny szkolenia. Uczestnik może przekazać rezerwację swojego miejsca innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

4. Rezygnując z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany do poinformowania o tym fakcie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do organizatora.

5. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

6. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek w formie zimnej płyty oraz dostęp do ciepłych i zimnych napojów. W przypadku stosowania przez uczestnika diety leczniczej/alternatywnej należy ten fakt zgłosić podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.

7. Udział w szkoleniu jest tożsamy z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem robionych podczas szkolenia w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook należących do organizatora szkolenia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku każdy uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

10. Organizator oraz wykładowca prowadzący szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.

11. Organizator nie odpowiada za wyrządzające szkodę działania lub zaniechania osób trzecich niebędących podwykonawcami organizatora lub za działania innych uczestników. Podmioty te ponoszą względem uczestnika samodzielnie odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów prawa.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca szkolenia.

13. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są prawdziwe.

14. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich kopiowania oraz udostępniania. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej uczestnikom szkolenia.

15. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych: laptopów, dyktafonów, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych w celu uniknięcia upublicznienia i kopiowania materiałów szkoleniowych.

16. Brak stawienia się uczestnika na szkolenie przy dokonaniu wpłaty za szkolenie na konto organizatora nie pozwala na uzyskanie przez niego certyfikatu. Opłata za szkolenia w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi po dokonaniu wpłaty za szkolenie na rachunek bankowy organizatora.

17. Każdemu uczestnikowi, który dokona zgłoszenia na kolejne szkolenie w terminie 90 dni od daty uczestnictwa we wcześniejszym szkoleniu, Organizator przyzna zniżkę w wysokości 10% ceny kolejnego szkolenia. Zniżki i rabaty nie sumują się.

18. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW i mediów społecznościowych.

19. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej osoby (patrz pkt. 18 i 19).

21. Przetwarzanie danych osobowych:

21a. Dane osobowe uczestnika podawane w procesie rejestracji na szkolenie/konferencję są przetwarzane przez organizatora w celach objętych treścią udzielonych przez uczestnika zgód. Organizator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

21b. Organizator przewiduje nadto powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestnika podmiotom działającym na zlecenie i na rzecz Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności podwykonawcom, firmom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, usługi informatyczne itp.

21c. Organizator, jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na szkolenie/konferencję oraz, że przysługuje uczestnikowi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.


22. Zarejestrowanie się na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest tożsame z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN SZKOLENIA ONLINE

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie pełnej wpłaty nie później niż dzień przed planowaną datą szkolenia na wskazane przez organizatora konto bankowe (datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia na rachunek bankowy organizatora).

2. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po tym czasie organizator zastrzega sobie prawo do pobrania 50% ceny szkolenia. Uczestnik może przekazać rezerwację swojego miejsca innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

4. Rezygnując z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany do poinformowania o tym fakcie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do organizatora.

5. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

6. Szkolenie odbywa się za pośrednictwem wideokonferencji.

7. Uczestnicy szkolenia muszą we własnym zakresie zadbać o narzędzie (komputer), dzięki któremu będą mogli wziąć udział w kursie online. Organizator szkolenia nie zapewnia uczestnikom sprzętu.

8. Osoby, które do 7 dni przed szkoleniem dokonają wpłaty, otrzymają tradycyjną pocztą książkę szkoleniową.

9. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

10. Udział w szkoleniu jest tożsamy z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem robionych podczas szkolenia w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook należących do organizatora szkolenia.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

12. Organizator oraz wykładowca prowadzący szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.

13. Organizator nie odpowiada za wyrządzające szkodę działania lub zaniechania osób trzecich niebędących podwykonawcami organizatora lub za działania innych uczestników. Podmioty te ponoszą względem uczestnika samodzielnie odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów prawa.

14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca szkolenia.

15. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są prawdziwe.

16. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich kopiowania oraz udostępniania. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej uczestnikom szkolenia.

17. Zabrania się nagrywania oraz udostępniania transmisji internetowej osobom trzecim.

18. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW i mediów społecznościowych.

19. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej osoby (patrz pkt. 18 i 19).

21. Przetwarzanie danych osobowych:

21a. Dane osobowe uczestnika podawane w procesie rejestracji na szkolenie/konferencję są przetwarzane przez organizatora w celach objętych treścią udzielonych przez uczestnika zgód. Organizator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

21b. Organizator przewiduje nadto powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestnika podmiotom działającym na zlecenie i na rzecz Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności podwykonawcom, firmom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, usługi informatyczne itp.

21c. Organizator, jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na szkolenie/konferencję oraz, że przysługuje uczestnikowi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.

22. Status "student" dotyczy uczestników studiów licencjackich lub magisterskich którzy nie ukończyli 26. roku życia. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, przesyłając kopię dokumentu potwierdzającego dany status nie później niż w dniu dokonania przelewu na rachunek organizatora.

23. Status "doktorant" dotyczy uczestników studiów doktoranckich do 30. roku życia. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, przesyłając kopię dokumentu potwierdzającego dany status nie później niż w dniu dokonania przelewu na rachunek organizatora.

24. Zarejestrowanie się na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest tożsame z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.