Regulamin konferencji

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie pełnej wpłaty nie później niż 5 dni przed planowaną datą konferencji na wskazane przez organizatora konto bankowe (datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia na rachunek bankowy organizatora).

2. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku rezygnacji uczestnika z konferencji, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.

3. Rezygnacja z udziału w konferencja jest możliwa nie później niż 10 dni przed konferencją. Po tym czasie organizator zastrzega sobie prawo do pobrania 50% ceny konferencji. Uczestnik może przekazać rezerwację swojego miejsca innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

4. Rezygnując z udziału w konferencji uczestnik zobowiązany do poinformowania o tym fakcie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do organizatora.

5. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

6. Organizator zapewnia uczestnikom posiłek w formie ciepłego dania oraz dostęp do ciepłych i zimnych napojów. W przypadku stosowania przez uczestnika diety leczniczej/alternatywnej należy ten fakt zgłosić podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.

7. Udział w konferencji jest tożsamy z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z wizerunkiem uczestnika wykonywanych podczas konferencji w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook należących do organizatora konferencji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca konferencji w danym mieście. W takim przypadku każdy uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania konferencji.

11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca konferencji.

12. Uczestnik konferencji oświadcza, iż dane w formularzu zgłoszenia udziału w konferencji są prawdziwe.

13. Wykorzystane materiały na konferencji: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich kopiowania oraz udostępniania. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej uczestnikom konferencji.

14. Podczas konferencji zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych: laptopów, dyktafonów, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych w celu uniknięcia upublicznienia i kopiowania materiałów konferencyjnych.

15. Brak stawienia się uczestnika na konferencji przy dokonaniu wpłaty za konferencję na konto organizatora nie pozwala na uzyskanie przez niego certyfikatu. Opłata za konferencje w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.

16. Każdemu uczestnikowi, który zarejestruje się i dokona opłaty do 30 czerwca 2020 roku, przysługuje specjalna cena 259 zł. Po tej dacie cena konferencji wynosi 289 zł.

17. Organizator ma prawo do zmian w programie konferencji.

18. Zarejestrowanie się na konferencję za pomocą formularza rejestracyjnego jest tożsame z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.